Shirdi Sai Live Darshan

[Click on image to view]

Like Us On Facebook

Facebook Pagelike Widget

Baba’s Aartis

SAI ASHTOTRAM
 • OM SRI SAINATHAYA NAMAHA
 • OM LAKSHMINARAYANAYA NAMAHA
 • OM KRISHNARAMASHIVA MARUTHYADIROOPAYA NAMAHA
 • OM SHESHASHAYINEE NAMAHA
 • OM GODAVARITATA SHIRDIVASINE NAMAHA
 • OM BHAKTA HRUDALAYAYA NAMAHA
 • OM SARVA HRUNNILAYAYA NAMAHA
 • OM BHOOTA-VASAYA NAMAHA
 • OM BHOOTA BHAVISHYAD BHAAVAVARJITAYA NAMAHA
 • OM KAALATITAYA NAMAHA
 • OM KAALAYA   NAMAHA
 • OM KAALAKAALAYA NAMAHA
 • OM KAALADARPADAMANAYA NAMAHA
 • OMMRUTYUNJAYAYA NAMAHA
 • OM AMARTYAYA NAMAHA
 • OM MARTYA BHAYAPRADAYA NAMAHA
 • OM JEEVAADHARAYA NAMAHA
 • OM SARVAADHARAYA NAMAHA
 • OM BHAKTAVANA SAMARTHAYA NAMAHA
 • OM BHAKTAVANA PRATIGNANAYA NAMAHA
 • OM ANNAVASTRA DAAYA NAMAHA
 • OM AROGYA KSHEMADAAYA NAMAHA
 • OM DHANAMANGALYA PRADAAYA NAMAHA
 • OM BHUDDI SIDDHI PRADAYA NAMAHA
 • OM PUTRA MITRA KALATRA BANDHUDAYA NAMAHA
 • OM YOGAKSHEMA VAHAYA NAMAHA
 • OM APADBANDHAVAYA NAMAHA
 • OM MARGA BANDHAVE NAMAHA
 • OM BHAKTHI MUKTI SWARGAPAVARGADAYA NAMAHA
 • OM PRIYAYA NAMAHA
 • OM PRITIVARDHANAYA NAMAHA
 • OM ANTARYAMINE NAMAHA
 • OM SACHIDATMANE NAMAHA
 • OM NITYANANDAYA NAMAHA
 • OM PARAMASUKHADAYA NAMAHA
 • OM PARAMESHWARAYA NAMAHA
 • OM PARABRAMHANE NAMAHA
 • OM PARAMATMANE NAMAHA
 • OM GNANASWARUPINE NAMAHA
 • OM JAGATH PITRE NAMAHA
 • OM BHAKTHANAM MATRU DHATRU PITAMAHAYA NAMAHA
 • OM BHAKTA BHAYAPRADAYA NAMAHA
 • OM BHAKTANUGRAHA KATRAYA NAMAHA
 • OM BHAKTAPARADEENAYA NAMAHA
 • OM SHARANAGATA VATSALAYA NAMAHA
 • OM BHAKTI SHAKTI PRADAYA NAMAHA
 • OM GNANA VAIRAGYA PRADAYA NAMAHA
 • OM PREMA PRADAYA NAMAHA
 • OM SAMSHAYA HRUDAYA DOURBALYA PAPA KARMA VASANA  KSHYAKARAYA NAMAHA
 • OM HRUDAYAGRANDHI BHEDA KAYA NAMAHA
 • OM KARMA DHVAMSINE NAMAHA
 • OM SHUDA SATVASTITAYA NAMAHA
 • OM GUNATEETA GUNATMANE NAMAHA
 • OM ANANTA KALYANA GUNAYA NAMAHA
 • OM AMITA PARAKRAMAYA NAMAHA
 • OM JAYINE NAMAHA
 • OM DURDHASHA KSHOBYAYA NAMAHA
 • OM APARIJITAYA NAMAHA
 • OM TRILOKESHU AVIGHATA GATAYAE NAMAHA
 • OM ASHAKYA RAHITAYA NAMAHA
 • OM SARVASHAKTI MOORTHAYE NAMAHA
 • OM SUROOPA SUNDARAYA NAMAHA
 • OM SULOCHANAYA NAMAHA
 • OM BAHUROOPA VISHWAMOORTAYE NAMAHA
 • OM AROOPA VYAKTYAYA NAMAHA
 • OM ACHINTYAYA NAMAHA
 • OM SUKSHMAYA NAMAHA
 • OM SARVA ANTARYAMINE NAMAHA
 • OM MANOVAGATEETAYA NAMAHA
 • OM PREMA MOORTAYE NAMAHA
 • OM SULABHA DURLABHAYA NAMAHA
 • OM ASAHAYA SAHAYAYA NAMAHA
 • OM ANATHANATHA DINABANDHAVE NAMAHA
 • OM SARVA BHARABHRUTE NAMAHA
 • OM AKARMAANEKA KARMA SUKARMINE NAMAHA
 • OM PUNYA SRAVANA KEERTANAYA NAMAHA
 • OM THEERTHAYA NAMAHA
 • OM VASUDEVAYA NAMAHA
 • OM SATANGATAYE NAMAHA
 • OM SATPAARAAYANAYA NAMAHA
 • OM LOKA NAATHAYA NAMAHA
 • OM PAVANAANAGHAYA NAMAHA
 • OM AMRUTAMSHAVE NAMAHA
 • OM BHASKARA PRABHAYA NAMAHA
 • OM BRAMHACHARYA TAPASHCHARYADI SUVRATAYA NAMAHA
 • OM SATYADHARMA PARAYANAYA   NAMAHA
 • OM SIDDHESWARAYA NAMAHA
 • OM SIDDHA SANKALPAYA NAMAHA
 • OM YOGESHWARAYA NAMAHA
 • OM BHAGAVATE NAMAHA
 • OM BHAKTA VATSALAYA NAMAHA
 • OM SATPURUSHAYA NAMAHA
 • OM PURUSHOTHAMAYA NAMAHA
 • OM SATYATATVA BHODHAKAYA NAMAHA
 • OM KAMADI-SHADVAIRI DVAMSINE NAMAHA
 • OM ABHEDA NANDANU BHAVAPRADAYA NAMAHA
 • OM SAMA SARVAMATA SAMMATAYA NAMAHA
 • OM SRI DAKSHINA MOORTHAYE NAMAHA
 • OM SRI VENKATESHA RAMANAYA NAMAHA
 • OM ADBHUTA ANANTA CHARYAYA NAMAHA
 • OM PRAPANNARTI HARAYA   NAMAHA
 • OM SAMSARA SARVA DUKHA KSHAYAKARAYA NAMAHA
 • OM SARVAVIT SARMA TOMUKHAYA NAMAHA
 • OM SARVANTAR BAHI STHITAYA NAMAHA
 • OM SARVA MANGALA KARAYA NAMAHA
 • OM SARVABHEESHTA PRADAYA NAMAHA
 • OM SAMARASA SANMARGA STHAPANAYA NAMAHA
 • OM SRI SAMARTHA SADGURU SAINADHAYA NAMAH